Inergen Slokkeanlegg

#


INERGEN® er en blandingsgass bestående av 52% nitrogen, 40% argon og 8% CO2. INERGEN® er et patentert produkt med unike egenskaper som tilfredsstiller alle krav.

INERGEN® slokker branner ved å redusere oksygenkonsentrasjonen i rommet fra 21% til under 15%. I korrekt prosjekterte anlegg vil oksygenkonsentrasjonen normalt ligge mellom

12-14%, avhengig av type applikasjon. I en slik atmosfære vil en brann ikke kunne opprettholdes. INERGEN® har omtrent lik vekt som luft og derfor vil gassens «holdetid» i rommet være meget god, og uten problemer tilfredsstille kravet til minimum 15 minutter med oksygenkonsentrasjon på det prosjekterte nivå.

Det er nedlagt mye arbeide og ressurser i å dokumentere de meget positive effekter INERGEN® har helsemessig. Utallige studier og tester er utført av anerkjente institusjoner for å fremheve den helsemessige sikkerhet en oppnår ved bruk av INERGEN®. Alle viser de at INERGEN® har en unik evne til å bevare liv i oksygenfattig atmosfære, og således gjør slokking sikker

Inergen™ er ofte benyttet der skadefølsomt innhold i rom skal vernes og man ikke vil risikere at slokkemiddel medfører personskade (overdosering må unngås) eller skader på inventar og utstyr. Typiske bruksområder er IKT-rom, termineringsrom, museer, kontrollrom, arkiv med videre.

Inertgasser virker ved oksygenfortrengning og krever stor volumkonsentrasjon for tilstrekkelig slokkeeffekt. Slokkegasser trenger lang holdetid i rommet etter utløsing for å hindre reantenning av A-branner og dette er av og til umulig.

Slokkegasser tilføres rom de skal beskytte ved branntilløp. Branndetektorer eller manuell betjening åpner ventil på trykksatte beholdere med komprimert gass eller kondensert gass. Trykk kan variere fra 10 til 300 bar. Gassen tilføres i egnede dyser for rask og jevn fordeling. Spjeld styres for å utlikne trykket ved å slippe ut luft fra rom som gassfylles. Lekkasje og åpningsareal for rommet har stor betydning for effekten av slokkemidler i gassform.

Slokkegasser hindrer ikke røykutvikling fra elbranner i form av overheting, varmgang i lagere eller lysbuer og kan kun i begrenset grad hemme ulmebranner. Når gass lekker ut av rommet vil brann reantenne hvis ikke brannkilden er tilstrekkelig avkjølt. Etter større lysbuer og brann i viklinger er reantenning vanlig. Det må da brukes vann for å slokke ved kjøling.

Teknisk
Gass-slokkesystemer kan omfatte slokkegass, drivgass, beholdere, rør, dyser, aktuatorer, overvåking og styring, alarmsystem, evakuringsalarm, dørstyring, styrte spjeld for trykkutlikning, ventilmanifold i sentraliserte anlegg og eventuelt reservelager med slokkegass og drivgass.

Fordeler "inertgasser":
- Slokker tredimensjonale branner, delvis skjulte branner og branner i kompliserte romformer
- Gassanlegg kan utløses tidlig med detektorer og tømmes raskt
- Egnet i rom hvor vann, skum eller pulver har ødeleggende effekt
- Etter slokking ingen rengjøring nødvendig
- Inertgassanlegg kan distribuere gass til flere rom fra ett sentralt sted med felles gassbank, også over store avstander
- Høy personsikkerhet , spesielt ved bruk av INERGEN som er medisinsk sammensatt for å opprettholde oksygentilførselen til hjernen
- Liten fare for reantenning
- Utløstiden kan varieres avhengig av type rom som skal beskyttes; el-rom/datarom lang utløsetid, i maskinrom (hydrocarbon branner) kort utløsetid
- Billig å refylle

Se reportasje fra NRK om INERGEN slokkeanlegg her:
https://www.nrk.no/mr/gass-skal-slukke-brann-1.799...